Pakiety informacyjne

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK). Dokument ten stanowi realizację wymagań wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. PWŚK określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

PGW i PWŚK podlegają przeglądowi i aktualizacji co 6 lat. Zgodnie z art. 555 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566), przyjęte przez Radę Ministrów w 2016 r. aPGW, zachowują ważność do czasu ich kolejnej aktualizacji, a więc do 2021 r.

Pierwsza aktualizacja PWŚK (aPWŚK), opracowana w 2015 roku, składa się z części opisowej oraz 9 załączników. Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: http://apgw.gov.pl/pl/II-cykl-materialy-do-pobrania

Zestawienie wymaganych do realizacji działań podstawowych i uzupełniających, stanowi załącznik nr 9 do aPWŚK. Przedmiotowy załącznik opracowano w postaci bazy danych MS Access, która jest zbiorem danych
o poszczególnych jednolitych częściach wód (JCW) wraz ze wskazaniem szczegółowego opisu działań zaplanowanych w ich zlewniach.

W bazie wskazany został zakres rzeczowy poszczególnych działań oraz termin, przed upływem którego powinna nastąpić ich realizacja. Każdorazowo wskazano również jednostkę odpowiedzialną za realizację działania, np. gminę, powiat itd. Dodatkowo w ramach aPWŚK opracowana została aplikacja ułatwiająca korzystanie z ww. bazy danych.

Ramowa Dyrektywa Wodna nakłada obowiązek opracowania oceny postępu we wdrażaniu działań opisanych w aPGW po 3 latach od ich przyjęcia. W związku z powyższym, w ramach projektu prowadzona jest ankietyzacja jednostek odpowiedzialnych za realizację tych działań.

Na potrzeby prowadzenia ankietyzacji dotyczącej postępu w realizacji zaplanowanych w aPWŚK działań opracowano dedykowane „Pakiety informacyjne”. Pakiety te stanowią wyciąg z bazy danych aPWŚK
w zakresie działań wskazanych do realizacji na Państwa obszarze działania. Jednocześnie wyjaśniamy,
że przypisane Państwu działania zostały zaznaczone poprzez wytłuszczenie. Materiał ten zawiera kompendium wiedzy na temat zaplanowanych działań, pomocne również dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania rocznych sprawozdań, zgodnie z zapisami art. 328 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK). Dokument ten stanowi realizację wymagań wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. PWŚK określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
PGW i PWŚK podlegają przeglądowi i aktualizacji co 6 lat. Zgodnie z art. 555 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566), przyjęte przez Radę Ministrów w 2016 r. aPGW, zachowują ważność do czasu ich kolejnej aktualizacji, a więc do 2021 r.
Pierwsza aktualizacja PWŚK (aPWŚK), opracowana w 2015 roku, składa się z części opisowej
oraz 9 załączników. Dokument w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: http://apgw.gov.pl/pl/II-cykl-materialy-do-pobrania

Zestawienie wymaganych do realizacji działań podstawowych i uzupełniających, stanowi załącznik nr 9
do aPWŚK. Przedmiotowy załącznik opracowano w postaci bazy danych MS Access, która jest zbiorem danych o poszczególnych jednolitych częściach wód (JCW) wraz ze wskazaniem szczegółowego opisu działań zaplanowanych w ich zlewniach.

W bazie wskazany został zakres rzeczowy poszczególnych działań oraz termin, przed upływem którego powinna nastąpić ich realizacja. Każdorazowo wskazano również jednostkę odpowiedzialną za realizację działania, np. wojewodę, marszałka województwa, właściciela obiektu, dyrektora RZGW itd. Dodatkowo
w ramach aPWŚK opracowana została aplikacja ułatwiająca korzystanie z ww. bazy danych.

Ramowa Dyrektywa Wodna nakłada obowiązek opracowania oceny postępu we wdrażaniu działań opisanych w aPGW po 3 latach od ich przyjęcia. W związku z powyższym, w ramach projektu prowadzona jest ankietyzacja jednostek odpowiedzialnych za realizację tych działań.

Na potrzeby prowadzenia ankietyzacji dotyczącej postępu w realizacji zaplanowanych w aPWŚK działań opracowano dedykowane „Pakiety informacyjne”. Pakiety te stanowią wyciąg z bazy danych aPWŚK
w zakresie działań wskazanych do realizacji na Państwa obszarze działania. Jednocześnie wyjaśniamy,
że przypisane Państwu działania zostały zaznaczone poprzez wytłuszczenie. Materiał ten zawiera kompendium wiedzy na temat zaplanowanych działań, pomocne również dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania rocznych sprawozdań, zgodnie z zapisami art. 328 ust. 2 ustawy Prawo wodne.

Jednym z działań służących osiągnięciu dobrego stanu biologicznego wód, wskazanych w aPWŚK m.in.
do podmiotów indywidualnych (właścicieli obiektów), jest „przywrócenie drożności cieków istotnych
dla zachowania ciągłości morfologicznej”. W wyniku przeprowadzonej ankietyzacji wśród administratorów cieków przygotowano poniższe pakiety informacyjne dla właścicieli obiektów. Odnoszą się one do jednolitych części wód, którym przypisano działanie „przywrócenie drożności cieków istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej”

* po kliknięciu na przycisk „Podmioty instytucjonalne” dostępne są pakiety informacyjne dla: jednostek administracji rządowej i samorządowej m.in. województw, regionalnych zarządów gospodarki wodnej wód polskich, ośrodków doradztwa rolniczego, wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.