Najczęściej zadawane pytania

1. Czy aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK) jest oddzielnym dokumentem niezależnym od aktualizacji planów gospodarowania wodami ?

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK).
Dokument ten stanowi realizację wymagań wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. PWŚK określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające
do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy

Warto podkreślić, że zgodnie z nową ustawą Prawo wodne, która obowiązuje od stycznia 2018 r.,
nie będzie opracowywany oddzielny dokument dla działań (czyli program wodno-środowiskowy kraju). Zestaw działań służących osiągnięciu dobrego stanu wód został wskazany jako element planów gospodarowania wodami.

Mimo wejścia w życie nowej ustawy Prawo wodne, do czasu opublikowania kolejnej aktualizacji planów przyjęte w 2016 r. rozporządzenia (tj. aPGW) oraz aPWŚK są w mocy aż do 2021 r.

2. Co to są działania podstawowe wskazane w aPWŚK?

Działania podstawowe to minimalne wymogi niezbędne do wypełnienia i obejmują przede wszystkim działania, których obowiązek realizacji wynika z innych dyrektyw. Działania podstawowe są obowiązkowe do wdrożenia we wszystkich jednolitych częściach wód (lub w przypadku obszarów chronionych – dla tych części wód, w obrębie których takie obszary się znajdują) niezależnie od ich aktualnego stanu czy też ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wśród działań podstawowych znajduje się między innymi realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

3. Co to są działania uzupełniające wskazane w aPWŚK?

Działania uzupełniające, to wszelkie inne działania, które mogą być podjęte, aby osiągnąć zakładane cele środowiskowe w danych jednolitych częściach wód. Mogą to być instrumenty prawne, administracyjne, ekonomiczne, kontrole czy też projekty edukacyjne, badawcze. Działania uzupełniające, co do zasady, zostały wskazane dla jednolitych części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych
i są ukierunkowane na redukcję presji. Przykładem działań uzupełniających jest przywrócenie drożności cieków istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej. Działania uzupełniające wpisane do aPWŚK również są obowiązkowe do realizacji.

4. Dlaczego powinniśmy realizować działania wskazane w aPWŚK/ aPGW ?

Działania powinniśmy realizować nie tylko dlatego, że taki obowiązek wynika z przepisów prawa,
ale przede wszystkim w trosce o środowisko naturalne. Głównym celem realizacji działań jest osiągnięcie lub utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów od wód zależnych.

5. Kto jest odpowiedzialny za realizacje działań?

W aPWŚK do każdego działania została przypisana jednostka odpowiedzialna za jego realizację. Wskazanie jednostki uzależnione było od charakteru działania. Za realizację działań odpowiedzialne
są zarówno jednostki administracji samorządowej, jak również administracji rządowej np. wojewoda, starosta, burmistrz, wójt, dyrektor RZGW. Za niektóre działania mogą być odpowiedzialne osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa.

6. Jaki jest termin realizacji poszczególnych działań?

W aPWŚK do każdego działania oraz jednostek odpowiedzialnych za realizację, wskazano harmonogram ich wdrożenia. Przypisanie harmonogramu realizacji było uzależnione od rodzaju działania. Niektóre działania mają charakter ciągły, czyli należy je wykonywać przez cały okres planistyczny 2015-2021, a dla innych został wskazany ostateczny termin ich realizacji np. dla Jeziora Szarcz (kod jcwp: LW10327) wskazano działanie podstawowe o nazwie: opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych, które należy zrealizować nie później
niż do końca IV kwartału 2018 r.

7. Jaka jednostka jest odpowiedzialna za monitoring realizacji działań wynikających z aPWŚK?

Zgodnie z art. 328 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) za monitorowanie realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami odpowiedzialny jest minister właściwy
do spraw gospodarki wodnej – obecnie Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Minister właściwy ds. gospodarki wodnej jest także zobowiązany do przekazania Komisji Europejskiej sprawozdania
o postępach we wdrażaniu działań.

8. Do czego posłużą dane zebrane w ramach prowadzonej ankietyzacji?

Zebrane od jednostek informacje zostaną poddane szczegółowej analizie, która pozwoli na ocenę postępu we wdrażaniu działań wskazanych w aPWŚK/ aPGW oraz ich skuteczności. Informacje te pozwolą także na wypełnienie zobowiązania wynikającego z art. 328 ust. 4 ustawy Prawo wodne, czyli na wypełnienie i przekazanie sprawozdania do Komisji Europejskiej o postępach we wdrażaniu działań.