Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK)

Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK). Dokument ten stanowi realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. PWŚK określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

PGW i PWŚK podlegają przeglądowi i aktualizacji co 6 lat. Zgodnie z art. 555 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.), przyjęte przez Radę Ministrów w 2016 r. aPGW, zachowują ważność do czasu ich kolejnej aktualizacji, a więc do 2021 r.

Zgodnie z założeniami RDW, w aPWŚK wyróżniono dwie grupy działań, tj. podstawowe i uzupełniające.

Działania podstawowe to minimalne wymogi niezbędne do wypełnienia i obejmują przede wszystkim działania, których obowiązek realizacji wynika z innych dyrektyw. Działania podstawowe są obowiązkowe do wdrożenia we wszystkich jednolitych częściach wód (lub w przypadku obszarów chronionych – dla tych części wód, w obrębie których takie obszary się znajdują) niezależnie od ich aktualnego stanu czy też ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Wśród działań podstawowych znajduje się między innymi realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Za realizację wszelkich działań kontrolnych i administracyjnych odpowiedzialne są organy administracji państwowej lub samorządowej. Z kolei podmioty prywatne, czyli właściciele gruntów, obiektów czy też pozostali użytkownicy korzystający z wód, zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących tego korzystania oraz wymogu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód.

Działania uzupełniające, to wszelkie inne działania, które mogą być podjęte, aby osiągnąć zakładane cele środowiskowe w danych jednolitych częściach wód. Mogą to być instrumenty prawne, administracyjne, ekonomiczne, kontrole czy też projekty edukacyjne lub badawcze. Działania uzupełniające co do zasady zostały wskazane dla jednolitych części wód zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych i są ukierunkowane na redukcję presji. Przykładem działań uzupełniających jest przywrócenie drożności cieków istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej. Działania uzupełniające wpisane do aPWŚK również są obowiązkowe do realizacji.

Poniżej mogą Państwo pobrać pełny tekst aPWŚK, zamieszczony na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wraz z bazą danych. W dokumencie znajdują się wyszczególnione działania i podmioty odpowiedzialne za ich realizację.

Dokumenty do pobrania: